Normalizacja baz danych – pojęcia

Normalizacja bazy danych jest to proces mający na celu eliminację powtarzających się danych w relacyjnej bazie danych. Główna idea polega na trzymaniu danych w jednym miejscu, a w razie potrzeby linkowania do danych. Taki sposób tworzenia bazy danych zwiększa bezpieczeństwo danych i zmniejsza ryzyko powstania niespójności (w szczególności problemów anomalii).

Źródło: wikipedia.pl

Klucz podstawowy tabeli jest to pole, które jednoznacznie identyfikuje rekordy.

Kluczem obcym nazywam kolumnę, która nie jest podstawowym kluczem tabeli, ale przyjmuje jego wartości z innej tabeli:

W podanym przykładzie kluczem obcym jest kolumna ID_dane, a kluczem podstawowym kolumna ID_adresy.

W relacji jeden do jednego, rekord z tabeli A ma tylko jeden pasujący do niego rekord w tabeli B oraz w tabeli B jakiś rekord ma jeden rekord do niego pasujący w tabeli A.

Relacja jeden do wielu umożliwia dopasowanie jednemu rekordowi w tabeli A wiele rekordów w tabeli B. Natomiast dany rekord w tabeli B ma dopasowany tylko jeden rekord w tabeli A.

W relacji wiele do wielu dany rekord z tabeli A może mieć wiele pasujących do siebie rekordów z tabeli B, a rekord z tabeli B może mieć wiele pasujących rekordów z tabeli A.

Relacje tworzymy nadając takie same wartości – w jednej tabeli w kluczu głównym, a w drugiej w kluczu obcym.

Źródło: wikipedia.pl.

Przeczytaj również

, ,