Poznajemy operatory relacyjne (porównania)

Oprócz operatorów arytmetycznych, które omówiłem w poprzednim wpisie, Turbo Pascal oferuje również operatory relacyjne (operatory porównania) dzięki, którym możemy porównywać zawartości dwóch zmiennych tekstowych czy liczbowych oraz wykonywać inne operacje na danych np. sprawdzanie czy dana liczba jest mniejsza lub większa od innej itd.. Do operatorów relacyjnych należą:

Operator Opis
= równy
<> różny od
> większy od
< mniejszy od
>= większy lub równy
<= mniejszy lub równy

Operatory relacyjne używamy dokładnie tak samo jak operatorów arytmetycznych:

Powyższy przykładowy program powinien wyświetlić na ekranie dwa komunikaty: „Liczba 2 jest większa” oraz „Tekst 1 jest taki sam jak tekst 2„. Do sprawdzenia, która z liczb jest większa, a która mniejsza oraz czy teksty są takie same użyliśmy tak zwanych operatorów relacyjnych. W kodzie programu, została również użyta instrukcja warunkowa IF, która sprawdza warunek logiczny. Instrukcje warunkowe jak i inne elementy języka Pascal, zostaną omówione w następnych wpisach.

Zadania

  1. W ramach ćwiczeń, zmień wartości zmiennych w podanym kodzie programu oraz przetestuj różne operatory relacyjne zmieniając je w instrukcji IF. Jeżeli podany warunek w instrukcji IF będzie nie prawdziwy tzn.: 2 < 1 – to nie wyświetli się, żaden napis na ekranie ponieważ napis będzie się wyświetlał tylko w wypadku prawdziwego warunku podanego w instrukcji IF.

Przeczytaj również